Tag Archives: ที่นอน

การเลือกที่นอนสำหรับผู้สูงอายุ

ที่นอนที่เหมาะกับผู้สูงอายุนั้นจะต้องเน้นที่นอนที่มีความแน่นหรือ Density มากหน่อย โดยแบ่งวิธีการเลือกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นอนสปริง และกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ที่นอนสปริง จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สปริงต่อเนื่อง และสปริงแยกอิสระหรือ Pocket spring ซึ่งถ้าจะให้เหมาะกับผู้สูงอายุควรจะต้องเลือกในกลุ่มของ pocket spring ซึ่งเป็นสปริงแยกอิสระ ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักในแต่ละจุดได้แยกจากกัน คือ ถ้าตำแหน่งไหนของร่างกายมีน้ำหนักมากที่นอนก็จะยุบมาก ถ้าตำแหน่งไหนมีน้ำหนักน้อยที่นอนก็จะยุบน้อยนั่นเอง แต่โดยส่วนมากที่นอน pocket spring ถ้ามีความหนาประมาณ 10 นิ้ว จะมีความนุ่มมากซึ่งไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ ถ้าจะให้ที่นอน pocket spring มีความแน่นมากหน่อย อาจจะต้องเลือกความหนาที่มากกว่า 12 นิ้วขึ้นไป
  2. ที่นอนกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง ที่นอนกลุ่มนี้นั้นแบ่งหลักๆได้เป็น ที่นอนยางพารา และที่นอนยางพาราสังเคราะห์ โดยถ้าให้เหมาะสมควรจะเป็นที่นอนยางพาราธรรมชาติ เพราะมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่ายางพาราสังเคราะห์อีกทั้งยังปราศจากสารเคมีอีกด้วย แต่ที่นอนยางพาราธรรมชาติจะมีราคาค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับที่นอนยางพาราสังเคราะห์ ซึ่งในกรณีที่ราคาที่นอนยางพาราธรรมชาติเกินงบประมาณในการซื้อที่ตั้งไว้ อาจจะเลือกที่นอนที่มีชั้นวัสดุแบบที่เป็นยางพาราสังเคราะห์อยู่ตรงกลาง และมียางพาราธรรมชาติอยู่ชั้นบนและล่างของที่นอนก็ได้

ข้อแนะนำหลีกเลี่ยงคือ ที่นอนในกลุ่มที่ใช้วัสดุประเภทนุ่นหรือใยสังเคราะห์ เนื่องจากวัสดุ 2 ชนิดนี้ค่อนข้างกักฝุ่นละออง ในกรณีที่ขาดการดูแลรักษาที่นอนที่ดีอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีฝุ่นละอองอยู่ในตัวที่นอนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นบ่อเกิดของภูมิแพ้ ไรฝุ่น และแบคทีเรีย ซึ่งไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ