Category Archives: อุปกรณ์เซฟตี้

ความปลอดภัยของอุปกรณ์เซฟตี้และคุณภาพ

อุปกรณ์เซฟตี้เนื่องจากกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงอุปกรณ์เซฟตี้ให้ดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นายจ้างจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งพนักงานต้องการใช้เพื่อป้องกันตนเองในทำนองเดียวกันอุปกรณ์เซฟตี้พนักงานได้พัฒนานิสัยที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการสวมใส่และการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมในการทำงานประจำวันในบางครั้งอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้ความก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานความปลอดภัย

ที่สูงขึ้นได้ทำให้เกิดคำถามว่าใครควรเป็นผู้จ่ายค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้ มีอะไรบ้างมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของหลายฉบับกำหนดให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่พนักงานเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวมีความจำเป็นในการปกป้องลูกจ้างจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับงานอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยมาตรฐานและอุปกรณ์ป้องกันการตกแม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยอาจต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียผลผลิตอุปกรณ์เซฟตี้เบี้ยประกัน การเคลมประกัน การฟ้องร้อง และประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อพนักงานได้รับบาดเจ็บอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่มีมุมมองนี้เหมือนกันในปีข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้รับการชี้แจงโดยมาตรฐานใหม่ที่กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จัดหาให้กับพนักงาน กฎระเบียบใหม่ไม่ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่เคยมีมาก่อน กฎกำหนดเพียงว่านายจ้างต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้ยกเว้นในบางกรณีที่ระบุไว้ในมาตรฐาน

โดยทั่วไปแล้ว นายจ้างจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นต่ำตามที่กำหนดในหรือข้อบังคับอื่นๆ หากนายจ้างตัดสินใจที่จะอัพเกรดอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยที่อัปเกรด หากนายจ้างจัดหาอุปกรณ์นิรภัยให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เซฟตี้และพนักงานขอใช้ผลิตภัณฑ์นิรภัยต่างๆ และนายจ้างตัดสินใจอนุญาตให้ทำเช่นนั้นนายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสำหรับสิ่งของนั้นคำถามที่โดดเด่นอื่น ๆ อีกหลายข้อได้รับการชี้แจงในข้อบังคับฉบับแก้ไข ตัวอย่างเช่น นายจ้างต้องจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมาตรฐาน ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำกัด

เช่น เมื่อลูกจ้างทำสิ่งของนิรภัยที่ออกให้สูญหายหรือเสียหายโดยเจตนานอกจากนี้ นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับพนักงานสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัยใดๆ ที่เขาหรือเธออาจมีอยู่แล้วอุปกรณ์เซฟตี้นอกจากนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการอัพเกรดหรือส่วนบุคคลตามที่ลูกจ้างร้องขอ โดยนายจ้างจะจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้างซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งของที่ลูกจ้างร้องขอ กฎข้อบังคับสรุปโดยการหารือว่าพนักงานคนใดมีคุณสมบัติสำหรับกฎนี้ เงื่อนไขการชำระเงินใดที่ยอมรับได้ ผลกระทบของกฎระเบียบต่อสัญญาสหภาพแรงงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์เซฟตี้